Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Reprezentatywność – pismo szefów trzech central związkowych

Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wskazują na konieczność wprowadzenia rozwiązań prawnych zmierzających w kierunku, iż jedynie organizacje reprezentatywne posiadają uprawnienia zbiorowe (np. zawieranie układów zbiorowych pracy, uzgadnianie regulaminów i porozumień), a organizacje niereprezentatywne reprezentują swoich członków jedynie w sprawach indywidualnych (np. opiniowanie zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę).

Wymaga to wielu zmian legislacyjnych m.in. w art. 7, 27 i 30 ustawy o związkach zawodowych oraz w innych przepisach prawa pracy. Niniejszym proponujemy:

A)  następujący sposób ustalania reprezentatywności zakładowych organizacji związkowych wchodzących w skład konfederacji (federacji) będącej członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych:

1)  w zakresie zbiorowych uprawnień organizacji związkowych:

•         zakładowe organizacje związkowe wchodzące w skład konfederacji (federacji) będącej członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych mogą działać poprzez wybór wspólnej reprezentacji;

•         w przypadku braku wyłonienia wspólnej reprezentacji, z obniżonego progu reprezentatywności może korzystać tylko jedna najliczniejsza zakładowa organizacja związkowa wchodząca w skład danej konfederacji (federacji) będącej członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych; pozostałe zakładowe organizacje związkowe z danej konfederacji (federacji) mogą uzyskać reprezentatywność pod warunkiem osiągnięcia wyższego progu reprezentatywności przewidzianego dla organizacji związkowych niereprezentowanych w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych;

2)  w zakresie indywidualnych uprawnień organizacji związkowych (np. liczba osób objętych szczególną ochrona stosunku pracy):

• zakładowe organizacje związkowe wchodzące w skład konfederacji (federacji) będącej członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych korzystają z obniżonego progu reprezentatywności;

B)  Proponujemy podniesienie progu reprezentatywności organizacji związkowych niereprezentowanych w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych z 10% do 15%, a także niewielkie podniesienie progu reprezentatywności organizacji związkowych reprezentowanych w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych.

Jan Guz                                                  Piotr Duda                           Tadeusz Chwałka

Warszawa, 30 października 2013r.