Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 "Przyjaciel Solidarności"
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" ustanowił w dn. 13 stycznia 2015r. nagrodę „PRZYJACIEL SOLIDARNOŚCI” przyznawaną za szczególną aktywność w pracy na rzecz Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
 
 
 
REGULAMIN
Nagrody za szczególną aktywność w pracy na rzecz Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
 
„PRZYJACIEL SOLIDARNOŚCI”
 
§ 1
 
1.W ramach 35-lecia „Solidarności” Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” postanawia przyznać Nagrodę za szczególną aktywność i pomoc w pracach organizacyjnych i życiu związkowym Regionu.
 
2. Nagroda„Przyjaciel Solidarności” zostaje ustanowiona w celu uhonorowania osób za ich szczególną aktywność w obszarze pomocy edukacyjnej, sportowej, kulturalnej i artystycznej. W celu wyróżnienia osób, które swym udziałem w związkowe życie regionu świadczą pomoc przy organizacji imprez i w uatrakcyjnianiu uroczystości organizowanych przez Region.
 
§ 2 
 
1. Nagroda ma charakter honorowy, nie wiąże się z gratyfikacjami finansowymi.
 
2. Laureaci wyróżnienia otrzymują dyplom oraz plakietkę ozdobnąi mają prawo używać ich wizerunku w swoich materiałach promocyjnych.
 
§ 3
 
1. O nagrodę mogą ubiegać się tylko osoby fizyczne, zarówno zrzeszone w NSZZ "Solidarność" jak i niebędące członkami Związku.
 
2. Zgłoszenia kandydatur do nagrody dokonują podstawowe jednostki organizacyjne Związku oraz Rady Delegatur Regionu Świętokrzyskiego do dnia 31 marca 2015 roku.
 
3. Zgłoszenie kandydatury obejmuje wskazanie kandydata oraz krótkie uzasadnienie.
 
4. Zgłoszenie kandydatury dostarczane jest na adres e-mail: solidarnosc@home.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność”, 25 – 502 Kielce, ul. Planty 16A z dopiskiem „NAGRODA.
 
5. Jedna podstawowa jednostka organizacyjna Związku może zgłosić najwyżej po jednej kandydaturze. Rady Delegatur mogą zgłaszać maksymalnie trzy kandydatury.
 
§ 4
 
1. Oceny wszystkich zgłoszonych kandydatur dokonuje Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Prezydium podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody.
 
2. W posiedzeniu Prezydium z głosem doradczym mogą brać udział inne osoby(np. przedstawiciele wnioskodawców) zaproszone przez Przewodniczącego.
 
3. Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody.
 
§ 5
 
1. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie Nagród odbędzie się najpóźniej do końca września 2015r., o czym laureaci nagrody zostaną powiadomieni najpóźniej na 14 dni przed wręczeniem Nagród.
 
§ 6
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Przewodniczący Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Decyzje Przewodniczącego Zarządu w tym zakresie są ostateczne i nieodwołalne.
 
2. Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zastrzega sobie możliwość uzupełnienia czy wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania Nagrody.
 
3. Regulamin Nagrody „Przyjaciel Solidarności” wchodzi w życie dniem uchwalenia, tj. 13 stycznia 2015 roku.