Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Opinia NSZZ "Solidarność" dot. połączenia szpitali: Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Pan
Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 
Dotyczy: opinii projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
 
Stosownie do wniosku zawartego w Pana piśmie DOZ.I.0222.11.2013-2014.MS w imieniu Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przesyłam opinię dotyczącą połączenia dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tj. Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
 
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” mając na względzie głównie interesy pracownicze nie może dokonać tak ważnej oceny projektowanej uchwały. Kwestia praw pracowników ograniczona jest w projekcie tylko do informacji (w §5 projektu uchwały), że pracownicy szpitali stają się w trybie art. 231 Kodeksu pracy pracownikami Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach. Pominięto natomiast obowiązki informacyjne dotychczasowego i nowego pracodawcy wynikające z art. 261 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych czyli:
–                   Przewidywany termin przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę,
–                   Przyczyny przejścia,
–                   Prawne, ekonomiczne i socjalne skutki przejścia,
–                   Zamierzone działania pracodawców dotyczące warunków zatrudnienia w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania (i obowiązywania zakładowego układu zbiorowego pracy).
Całkowicie pominięta jest okoliczność, że połączenie dwóch szpitali spowoduje, iż szereg stanowisk pracy będzie się dublowało i zajdzie konieczność zwolnienia pracowników. Zdajemy sobie sprawę, że te informacje będą miały w wielu wypadkach charakter ogólny i szacunkowy, ale powinny być one rzetelne i prawdziwe.
Ponadto informujemy, że zgodnie z postanowieniami art. 261 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych dotychczasowy i nowy pracodawca są zobowiązani przekazać informacje na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy i tego będą oczekiwały od pracodawców tamtejsze organizacje związkowe NSZZ „Solidarność”. Przekazane w tym trybie informacje pozwolą na podjęcie negocjacji w trybie art. 261 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych i podpisania stosownego porozumienia zabezpieczającego interesy pracowników.
Mając powyższe na względzie a ponadto to, że uzasadnienie projektu uchwały zawiera zbyt ogólne i zdawkowe argumenty dotyczące przekształceń, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” nie posiada wystarczających podstaw do wyrażenia wiążącego i ostatecznego stanowiska do Uchwały nr 2926/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2014 roku. Zdaniem związku wszystkie niejasności powinny być możliwie szybko i rzetelnie wyjaśnione z zachowaniem wszystkich procedur prawnych, co z kolei przyczyni się do sprawnej reorganizacji szpitali z korzyścią dla pacjentów i zachowania pokoju społecznego w przekształcanych placówkach.
 
Za zarząd
Wiceprzewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
Mieczysław Gójski