Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Obowiązek badania statystycznego SOF-2F

Poniżej zamieszczamy procedurę obowiązującą organizacje związkowe odnośnie badania statystycznego SOF-2F

Informacja prawna na temat formularza badania statystycznego SOF-2F

Formularz SOF-2F – sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych za 2014 r. składa się z trzech Działów: 1) Działu I. Pracujący na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych; 2) Działu II. Przychody i koszty jednostki; 3) Działu III. Środki trwałe i nakłady inwestycyjne.

Jako podstawę obowiązku przekazywania wskazanych w formularzu danych do badań statystycznych wskazano art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591) oraz rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1159). Zgodnie z art. 30 pkt 3 ustawy o statystyce publicznej podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do „przekazania jednorazowo, przekazywania systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 31”.

Należy podkreślić, że zgodnie z opisem przedmiotowego badania statystycznego formularz SOF-2F wypełniają jedynie takie związki zawodowe, które w sprawozdaniu SOF-2 wykazały, że prowadzą działalność gospodarczą lub zatrudniają na podstawie stosunku pracy lub mają koszty przekraczające 100 tys. zł. Oznacza to, że jednostki organizacyjne NSZZ „Solidarność”, które nie spełniają żadnego z powyższych warunków nie są objęte badaniem.

Komitet Wolności Związkowej MOP w publikacji pt.: Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy, (Genewa 2006) wskazuje, m.in., że nadzór sprawowany przez władze publiczne nad finansami związków zawodowych nie powinien wykraczać poza zwykły wymóg składania [przez związki] okresowych sprawozdań. Nieograniczone przepisami prawo władz do przeprowadzania w dowolnym czasie kontroli i żądania informacji stanowi ryzyko ingerencji w działalność związkową (pkt 490).

Członek Prezydium Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarność"
(-) Henryk Nakonieczny