Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Nauczyciele pikietują

15 czerwca 2010 roku w całym kraju, również w Kielcach, nauczyciele zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” pikietowali siedziby wojewodów.

Powodem protestów jest niezadowolenie pedagogów z polityki prowadzonej przez minister Katarzynę Hall.

W Kielcach o godzinie 14:00 przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim zebrało się około 300 związkowców i przez godzinę przy dźwiękach gwizdków i syren wyrażało poparcie dla 21 postulatów związkowych. Delegacja protestujących spotkała się z Wicewojewodą Piotrem Żołądkiem oraz z wicekuratorem – Lucjanem Pietrzczykiem. Pikiecie przewodniczył przewodniczący kieleckiej „Solidarności” Oświatowej – Kol. Henryk Ślusarski.

 

XXI POSTULATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

DLA NAPRAWY POLSKIEJ OŚWIATY

 
ŻĄDAMY

 

 

 1. ZAPRZESTANIA NIEKORZYSTNYCH ZMIAN W KARCIE NAUCZYCIELA I PRÓB JEJ CAŁKOWITEJ LIKWIDACJI.
 2. PODNIESIENIA NAKŁADÓW NA POLSKĄ EDUKACJĘ I ZWIĘKSZENIA WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI DO POZIOMU OBOWIĄZUJĄCEGO W UNII EUROPEJSKIEJ.
 3. ZAGWARANTOWANIA RÓWNYCH PRAW PRACOWNICZYCH WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM ZATRUDNIONYM W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH: RZĄDOWYCH, SAMORZĄDOWYCH, PUBLICZNYCH, NIEPUBLICZNYCH.
 4. PRZYWRÓCENIA DBAŁOŚCI O WŁAŚCIWY KLIMAT WYCHOWAWCZY I PATRIOTYCZNY W SZKOŁACH.
 5. WYCOFANIA NOWEJ PODSTAWY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, OGRANICZAJĄCEJ NAUCZANIE OJCZYSTEJ LITERATURY I HISTORII.
 6. WZMOCNIENIA MERYTORYCZNEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD WSZYSTKIMI SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI PUBLICZNYMI I NIEPUBLICZNYMI.
 7. ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNICH WARUNKÓW PRACY I NAUKI W SZKOŁACH POPRZEZ DOPOSAŻENIE SZKÓŁ I OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ LICZEBNOŚCI UCZNIÓW W ODDZIAŁACH.
 8. WYBUDOWANIA BOISK SZKOLNYCH I SAL GIMNASTYCZNYCH W KAŻDEJ SZKOLE.
 9. ZAPEWNIENIA UCZNIOM W KAŻDEJ SZKOLE OPIEKI MEDYCZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ.
 10. ZAGWARANTOWANIA POWSZECHNEGO DOSTĘPU WSZYSTKIM DZIECIOM DO BEZPŁATNEJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ.
 11. PRZYWRÓCENIA NAUCZYCIELOM UPRAWNIEŃ DO PRZECHODZENIA NA WCZEŚNIEJSZĄ EMERYTURĘ BEZ WZGLĘDU NA WIEK.
 12. WYCOFANIA DODATKOWYCH, NIEODPŁATNYCH GODZIN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH NAUCZYCIELA.
 13. ZAPRZESTANIA NIEUZASADNIONYCH LIKWIDACJI SZKÓŁ.
 14. PRZYWRÓCENIA OBOWIĄZKU COROCZNYCH NEGOCJACJI ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI REGULAMINÓW WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI.
 15. WYLICZENIA RZECZYWISTEGO CZASU PRACY NAUCZYCIELA PRZEZ NIEZALEŻNE INSTYTUCJE BADAWCZE.
 16. ZAPRZESTANIA LIKWIDACJI SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK SPECJALNYCH I WŁĄCZANIA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH DO SZKOLNICTWA OGÓLNODOSTĘPNEGO.
 17. PRZYWRÓCENIA ODPOWIEDNIEJ RANGI SZKOLNICTWU ZAWODOWEMU M.IN. POPRZEZ UTWORZENIE NOWOCZESNEJ BAZY DYDAKTYCZNEJ DOSTOSOWANEJ DO RYNKU PRACY.
 18. ZAGWARANTOWANIA ODPOWIEDNIEGO FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA PROZAWODOWEGO: PRAKTYKI, ROZWÓJ CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, KLASY PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY.
 19. ZAGWARANTOWANIA OBOWIĄZKU KONKURSOWEGO TRYBU WYBORU DYREKTORÓW SZKÓŁ.
 20. ZWIĘKSZENIA ILOŚCI COROCZNIE PRZYZNAWANYCH NAUCZYCIELOM TYTUŁÓW PROFESORA OŚWIATY.
 21. PRZESTRZEGANIA ZASAD DIALOGU SPOŁECZNEGO.