Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Komunikat Przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność”

  

W związku z licznymi pytaniami i panującą dezinformacją medialną Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do członków naszego Związku o nieuleganie presji i tendencyjnym informacjom. Nie ulegajmy demagogii ZNP.

 

Rząd uwzględnił większość postulatów, o które walczyliśmy, tj.:

1. 15 proc. waloryzację wynagrodzeń w tym roku;

2. zmianę systemu wynagradzania, który ma obowiązywać już w 2020 r. (według propozycji „Solidarności” pensje nauczycieli mają być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej);

3. powrót do przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela sprzed września 2018 r.;

4. skrócenie ścieżki awansu zawodowego (będzie tak, jak przed zmianą przepisów w tym zakresie);

5. określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo, który ma wynosić 300 zł;

6. zwiększenie tzw. godzin do dyspozycji dyrektora, aby w praktyce wyeliminować godziny „karciane”.

 

Dementujemy informacje, że pensum nauczycielskie zostanie zmienione. Nie było na to od początku naszej zgody i żadne zmiany w tym zakresie nie nastąpią.

Apelujemy do naszych nauczycieli-związkowców o nieprzyłączanie się do akcji strajkowej prowadzonej przez inne centrale związkowe. Nasz Związek przyjął inne kalendarium działań i nie wpisujemy się nimi w strategię działań innych związków.

Protest rozpoczęty w szkołach 8 kwietnia br. nie jest prowadzony pod egidą NSZZ „Solidarność”. Apelujemy o rozwagę i niepodejmowanie akcji strajkowej. Od samego początku naszym zadaniem było uniknięcie sytuacji, w której w nasze działania uwikłani zostaną uczniowie. W tym czasie nasze flagi nie powinny wisieć na murach placówek oświatowych.

 

Gdańsk, 8 kwietnia 2019 r.

Ryszard Proksa
Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”
 
 

Porozumienie rządu z Solidarnością

W dniu 7 kwietnia 2019 zostało podpisane porozumienie między stroną rządową oraz przedstawicielami KSOiW NSZZ Solidarność. Poniżej publikujemy treść porozumienia.

 

Porozumienie pomiędzy stroną rządową, reprezentowaną przez:

 

Panią Beatę Szydło – Wiceprezesa Rady Ministrów

Panią Elżbietę Rafalską – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Panią Annę Zalewską – Minister Edukacji Narodowej

Pana Michała Dworczyka – Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Pana Tomasza Robaczyńskiego – Podsekretarza Stanu w MF

i stroną związkową, reprezentowaną przez:

 

Pana Ryszarda Proksę – Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania – NSZZ „Solidarność”

Pana Zbigniewa Świerczka – NSZZ „Solidarność”

Pana Przemysława Święsa – NSZZ „Solidarność”

Panią Agatę Łyko  – NSZZ „Solidarność”

Panią Jolantę Zawistowicz – NSZZ „Solidarność”

jako obserwator – ze strony pracodawców: Wojciech Warski – Wiceprezes ZP-BCC.

 

W wyniku rozmów, które odbyły się w dniach 1-3 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, moderowanych przez Panią Dorotę Gardias – Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczącą FZZ, w odniesieniu do zaprezentowanych podczas negocjacji propozycji strony rządowej dotyczących działań na rzecz poprawy warunków pracy nauczycieli, w odpowiedzi na postulaty związków zawodowych, przyjęto, co następuje:

 

Strony wspólnie uzgodniły, że:

I. Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli

1. Przyspieszenie podwyżki wynagrodzeń

 

Przeznaczenie z budżetu państwa na 2019 r. 667 mln zł. na wdrożenie drugiej w bieżącym roku podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Po zwiększeniu płac nauczycieli o 5% od stycznia 2019 r., strona rządowa proponuje przeznaczenie dodatkowych środków ujętych w budżecie państwa na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o kolejne 5% od września 2019 r.

 

Od września 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniesie:

 

nauczyciela stażysty – 3 197 zł

nauczyciela kontraktowego  – 3 549 zł

nauczyciela  mianowanego – 4 604 zł

nauczyciela dyplomowanego – 5883 zł.

Po zamrożeniu płac nauczycieli na poziomie obowiązującym od września 2012 r., łączny wzrost wynagrodzenia średniego od stycznia 2017 do września2019 r. nauczycieli stażystów to479 zł, nauczycieli kontraktowych to 532 zł, nauczycieli mianowanych to 691 zł, nauczycieli dyplomowanych to883 zł.

 

2. Wprowadzenie dodatkowej podwyżki płac nauczycieli od września 2019 r. (umożliwiającej osiągnięcie 15 % wzrostu wynagrodzeń w stosunku do stanu obowiązującego w grudniu 2018 r. – szacowany koszt ok. 0,65 mld zł). Biorąc pod uwagę podwyżkę, o której mowa w pkt 1. Wynagrodzenie nauczycieli od września 2019 r. wzrosną w porównaniu do obowiązujących od stycznia br. o 9,6%.  W związku ze zgromadzeniem w nowym SIO aktualnych danych o systemie oświaty, zostanie przeanalizowany algorytm podziału subwencji oświatowej na 2019 r.

 

Po wdrożeniu powyższej podwyżki, od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze wyniesie:

 

nauczyciela stażysty – 2 780 zł,

nauczyciela kontraktowego – 2 860 zł

nauczyciela  mianowanego – 3 248 zł

nauczyciela dyplomowanego – 3 815 zł,

natomiast wynagrodzenie średnie wyniesie:

 

nauczyciela stażysty – 3 335 zł

nauczyciela kontraktowego – 3 702 zł

nauczyciela  mianowanego – 4 803 zł

nauczyciela dyplomowanego – 6 137 zł.

3. Wprowadzenie od 1 września podwyżki wynagrodzeń o 9,6% oznacza łączny wzrost w latach 2017- 2019:

 

wynagrodzenia zasadniczego

 

nauczyciela stażysty – 515 zł,

nauczyciela kontraktowego – 529 zł

nauczyciela  mianowanego – 601 zł

nauczyciela dyplomowanego – 706 zł,

wynagrodzenia średniego

 

nauczyciela stażysty – 617 zł,

nauczyciela kontraktowego – 685 zł

nauczyciela  mianowanego – 890 zł

nauczyciela dyplomowanego – 1 136 zł,

4. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów – zwiększenie w ramowych planach nauczania liczby godzin do dyspozycji dyrektora w celu zapewnienia nauczycielom (po likwidacji tzw. godzin karcianych) wynagrodzenia za prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów (w 2019 r. – 57 mln zł, a w okresie 10 lat – kwota

ok. 1,9 mld zł).

 

II. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców

1. Skrócenie stażu nauczyciela stażysty do 9 miesięcy

2. Skrócenie dla nauczycieli kontraktowych obowiązkowego okresu przepracowania przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu – do 2 lat, a dla nauczycieli mianowanych – do 1 roku

3. Zmniejszenie dokumentacji w procedurach awansu

 

zrezygnowanie z obowiązku załączania kilku zaświadczeń przez nauczyciela, który w okresie stażu zmieniał miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach w każdej wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć;

zmniejszenie liczby dokumentów nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego, który zamiast opisu i analizy co najmniej sześciu wymagań, dokonuje tylko dwóch;

zrezygnowanie z obowiązku załączania do wniosku analizy przypadku przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

4. Zagwarantowanie opinii Rady Rodziców w procedurach oceny pracy nauczyciela.

 

III. Dodatkowe świadczenie dla młodych nauczycieli „na start”

Wsparcie młodych nauczycieli – świadczenie „na start” (1 000 zł).

 

IV. Ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł.

Dla nauczycieli sprawujących funkcję wychowawcy zostanie zagwarantowana minimalna kwota dodatku do wynagrodzenia zasadniczego, jednostki samorządu terytorialnego zachowają kompetencję podwyższenia tego dodatku.

 

V. Zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej z  nadmiernej dokumentacji szkolnej „ papiery – ”

1. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – w formie jednego dokumentu zamiast wielu dotychczas.

2. Odbiurokratyzowanie ewaluacji:

 

zniesienie obowiązku przygotowywania przez szkołę dokumentów na potrzeby ewaluacji

ograniczenie liczby narzędzi (rezygnacja z niektórych ankiet i wywiadów)

zmniejszenie liczby pytań ewaluacyjnych

zmniejszenie objętości prezentacji wyników w raportach

3. Zniesienie obowiązku rozliczania się z godzinowej realizacji nowej podstawy programowej (był taki wymóg w starej podstawie).

4. Likwidacja wymogu przygotowywania przez nauczycieli tzw. rozkładów materiału i planów wynikowych.

5. Opracowanie dla szkół gotowych do wykorzystania procedur dotyczących bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci (do tej pory opracowywanych na własny koszt szkół).

 

VI. Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r.