Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Instrukcja sporządzania i przekazywania Deklaracji podatkowej CIT-8 oraz Sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Uwaga Organizacje Związkowe!

pobierz


Instrukcja sporządzania i przekazywania Deklaracji podatkowej CIT-8 oraz Sprawozdania finansowego za 2019 rok.


CIT
Deklarację podatkową CIT-8 i CIT-8/0 składamy do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym (jak w ubiegłym roku).
Dopuszczono jednak możliwość złożenia w/w deklaracji w wersji papierowej z wyłączeniem Organizacji, które zatrudniają pracowników (składają PIT-11).
Uwaga! Deklaracje składamy do 31 marca 2020 r.


Sprawozdanie finansowe w 2020 r.


Sprawozdanie finansowe składające się z następujących elementów:
•    Bilans,
•    Rachunek Zysków i Strat,
•    Informacje uzupełniające (obejmujące informacje ogólne o Organizacji Związkowej i inne informacje uzupełniające do bilansu wynikające bezpośrednio z Załącznika nr 4 Ustawy o rachunkowości).
•    uchwała zatwierdzająca,
w 2020 r. musi zostać przekazane w strukturze logicznej, do Krajowej Administracji Skarbowej, a nie jak dotychczas do Urzędu Skarbowego.
W ubiegłym roku musieliśmy jedynie zachować formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie można składać go w postaci skanów, plików word, excel lub pdf!

 

Uwaga bardzo ważne! Dla naszych sprawozdań kluczowe są terminy! Sprawozdania bezwzględnie podpisujemy elektronicznie do 31 marca 2020 r. Warto w tym terminie również wysłać podpisane sprawozdanie do KAS.


Rozliczając 2019 rok należy dane ze sprawozdania wprowadzić z wersji papierowej do odpowiedniego formularza w aplikacji na stronie Ministerstwa Finansów i podpisać elektronicznie za pomocą profilu zaufanego i wysłać do Krajowej Administracji Skarbowej.
Jest ono dostępne pod adresem: https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start
Znajdziemy jej też wchodząc na stronę www.podatki.gov.pl > e-sprawozdania-finansowe > Aplikacja e-sprawozdania finansowe > e-sprawozdanie finansowe.
Pamiętajmy, aby w pierwszym kroku przygotować dokumenty w formie papierowej.


Poniżej przedstawiamy instrukcję sporządzania, podpisania i wysłania sprawozdania w Aplikacji Ministerstwa


SPORZĄDZNIE SPRAWOZDANIA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ


1.    Kliknij okno „Utwórz nowe sprawozdanie finansowe ”, następnie rozwiń Wybierz jednostkę i wybierz „Jednostka mikro – sprawozdanie finansowe na podstawie załącznika nr 4 UoR”
2.     Następnie rozwiń Wybierz typ danych liczbowych i zaznacz w złotych, kliknij Dalej – otworzy się strona Dane podstawowe
3.    wpisz NIP Organizacji, pomiń rubrykę KRS i wypełnij kolejne rubryki z danymi Organizacji w pytaniu o siedzibę przedsiębiorcy zagranicznego – zaznacz NIE, następnie wpisz daty okresu za który sporządzono sprawozdanie, tj. od 01.01.2019 do 31.12.2019 oraz wpisz datę sporządzenia
4.    kliknij Dalej otworzy się strona Wprowadzenie do sprawozdania, rozwiń Wybierz typ sprawozdania i zaznacz „ Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości”, nie zaznaczaj kwadratu o ograniczeniu czasu trwania działalności,
5.    w rubryce Zasady rachunkowości wpisujemy lub wklejamy tam poniższy przykładowy tekst :

Jednostka stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro
1) sprawozdanie finansowe które obejmuje: bilans i rachunek zysków i strat sporządzane zostanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości.
2 )odstępuje się na podstawie art. 48 ust 3 w/w ustawy od obowiązku sporządzania informacji dodatkowej przy założeniu ujawnienia informacji wskazanych w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości w informacjach uzupełniających do bilansu.
3) jednostka rezygnuje ze stosowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów, jednocześnie wskazuje się, że nie jest konieczne dokonywanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów ani tworzenie rezerw na zobowiązania, których wysokość lub termin wymagalności nie są znane.
4) jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
5) jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.


6.    Następnie rozwiń Czy działalność będzie kontynuowana i zaznacz TAK, oraz w ramce obok rozwiń i zaznacz TAK (brak okoliczności wskazujących …),
7.    następnie przechodzimy do wypełnienia poszczególnych rubryk w Zasady (polityka) rachunkowości. Można wpisać tam poniższy przykładowy tekst do wklejenia:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) można wkleić następujący tekst:


Jednostka stosuje następujące metody wyceny aktywów i pasywów.
1) jednostka nie posiada środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 2) należności i zobowiązania wyceniane są według wartości nominalnej.
 3) środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej i na tę pozycję składają się środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie.


ustalenia wyniku finansowego można wkleić następujący zapis:


Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą na działalności statutowej obejmuje różnicę między przychodami z działalności statutowej, a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych i kosztami administracyjnymi. Powiększony o przychody finansowe a pomniejszony o koszty finansowe .


Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego


W przypadku osiągnięcia zysku można wkleić następujący zapis:


Sprawozdanie finansowe sporządzono na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych według załącznika nr 4. Wynik finansowy w rachunku zysków i strat przedstawia się jako nadwyżkę przychodów nad kosztami. Dodatnia różnica przychodów nad kosztami ustalona za rok obrotowy w następnym roku obrotowym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększy przychody z działalności statutowej.


W przypadku straty można wkleić następujący zapis:


Sprawozdanie finansowe sporządzono na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych według załącznika nr 4. Wynik finansowy w rachunku zysków i strat przedstawia się jako nadwyżkę kosztów nad przychodami. Ujemna różnica pomiędzy przychodami a kosztami, zwiększa po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w następnym roku obrotowym koszty działalności statutowej.
 

W rubryce „Pozostałe" nic nie wpisujemy (obowiązkowe wypełnienie występuje wyłącznie w miejscach oznaczonych gwiazdką)


8.    W pozycji: Informacja uszczegółowiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki – nie musimy dodawać żadnych informacji uszczegółowiających.
9.    Po wypełnieniu rubryk kliknij Dalej – otworzy się strona Bilans (do wypełnienia rubryk Bilansu i Rachunku zysków i strat należy mieć dane liczbowe przygotowane przez w wersji papierowej Bilansu,
10.    następnie rozwiń Wybierz rodzaj bilansu i zaznacz Bilans zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości Otworzy się arkusz Aktywa, używając znaku zielonego (+) dodaj pozycję Aktywa. Ostatniej kolumny „Przekształcone dane… ” nie wypełniamy.
11.    Kliknij Dalej – otworzy się arkusz Pasywa – tam postępuj tak samo jak w przypadku Aktywów.
12.    Kliknij Dalej otworzy się strona Rachunek zysków i strat, rozwiń Wybierz zakres informacji i zaznacz „Rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości”, następnie poniżej rozwiń Wybierz wariant i zaznacz Jednostka spełnia wymogi, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy, kliknij Dalej.
13.    Otworzy się strona Rachunek zysków i strat – którą wypełniamy (nie wypełniaj ostatniej kolumny „Dane przekształcone”.).
14.    Kliknij Dalej – Otworzy się strona Zestawienie zmian w kapitale własnym – zaznacz NIE,
15.    Kliknij Dalej – Otworzy się strona Rachunek przepływów pieniężnych – zaznacz NIE.
16.    Kliknij Dalej – Otworzy się strona Dodatkowe objaśnienia, rozwiń Wybierz typ informacji i jednostki i zaznacz „Informacje uzupełniające do bilansu zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości”,
17.    następnie kliknij Dodaj plik i dołącz (skan załączonego do niniejszej instrukcji wzoru papierowego dokumentu Informacje ogólne i uzupełniające zapisanego w formacie PDF) wybierając z folderu w komputerze, a poniżej dodaj opis Informacje dodatkowe i informacje uzupełniające do bilansu  Nazwa pliku, nie może być zbyt długa i nie powinna posiadać polskich znaków
18.    Kliknij Dalej. Przy pytaniu Czy chcesz uzupełnić "Dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące podatku dochodowego – Rok bieżący" – zaznacz NIE.
19.    Następnie kliknij Wygeneruj. Otworzy się strona Podsumowanie -kliknij Pobierz PDF – sprawozdanie zapisze się w pliku PDF, który można sobie wydrukować do dokumentacji związkowej
20.    Następnie kliknij Zapisz plik. Sprawozdanie zapisze się w formacie XML w folderze Pobrane. Tak wygenerowany dokument jest gotowy do podpisania podpisem ePUAP przez uprawione osoby.

PODPISANIE SPRAWOZDANIA PROFILEM ZAUFANYM ePUAP


1.    Wróć do głównego menu aplikacji do tworzenia sprawozdania i wybierz opcję „Podpisz dokument”
2.    Otworzy się okno, w którym dodasz zapisany plik .XML, po poprawnej weryfikacji
Kliknij Podpisz i otworzy się nam strona logowania do Profilu zaufanego,
3.    wpisz swój login oraz hasło i kliknij Zaloguj mnie,
4.    następnie kliknij Podpisz profilem zaufanym,
5.    wpisz kod autoryzacyjny (otrzymasz go SMS), następnie kliknij Autoryzuj i podpisz dokument, krok 10 -jeżeli dokument został poprawnie podpisany to pojawi się taki komunikat, następnie kliknij Pobierz – pobrany dokument XML zostaje zapisany w folderze Pobrane.

Tak podpisany dokument podpisuje (w sposób jak wyżej) druga osoba (względnie kolejne osoby). Należy pamiętać by podpisywać dokument wygenerowany przez kolejną podpisującą osobę – w taki sposób na koniec będzie jeden dokument z podpisami wszystkich osób – co widać w dokumencie XML) pamiętając o zasadzie by dokument (sprawozdanie) podpisały osoby, które będą wpisane przy wysyłaniu sprawozdania jako zobowiązane do podpisania sprawozdania (patrz instrukcja wysyłania sprawozdania poniżej).


Pamiętajmy o tym, aby nazwiska wskazanych i podpisujących profilem zaufanym osób były tożsame z osobami, które odręcznie podpisały papierowa uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie.


WYSYŁANIE SPRAWOZDANIA:


Podpisane sprawozdanie może wysłać jedna z podpisujących je osób, wskazane jest, by był to Przewodniczący. Sprawozdanie wysyłamy za pośrednictwem tej samej strony, na której je generowaliśmy.


Jest ono dostępne pod adresem: https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start Znajdziemy je też wchodząc na stronę www.podatki.gov.pl > e-sprawozdania-finansowe > Aplikacja e-sprawozdania finansowe > e-sprawozdanie finansowe.


1.    Kliknij okno Wyślij sprawozdanie,
2.    Wypełnij krótką ankietę
3.    następnie kliknij Wybierz plik i dołącz plik podpisanego sprawozdania, przy pytaniu Czy sprawozdanie zostało podpisane podpisem zewnętrznym zaznacz NIE,
4.    kliknij Dalej, następnie wpisz swój adres email, potwierdź go i kliknij Dodaj, następnie utwórz listę osób upoważnionych do podpisania sprawozdania, tj. te osoby które podpisały sprawozdanie podpisem ePUAP Wpisujemy imię i nazwisko a poniżej przy pytaniu Czy osoba zobowiązana do podpisania sprawozdania finansowego podpisała sprawozdanie finansowe – zaznaczamy TAK, przy pytaniu poniżej sama zaznaczy się odpowiedź NIE,
5.    klikamy Dodaj a następnie możemy wpisać kolejną osobę w sposób jak wyżej i klikamy Dodaj. Czynność tę powtarzamy tyle razy ile osób mamy do wpisania.
6.    Po wpisaniu osób przechodzimy na stronie poniżej do Dodaj dodatkowe dokumenty, tam w prawej ramce rozwijamy polecenie i wybieramy Uchwała zatwierdzająca sprawozdania,
7.    Następnie klikamy w lewą ramkę Wybierz dokument i pobieramy plik uchwały (skan papierowej uchwały podpisanej odręcznie przez uprawnione osoby) zapisany w komputerze w formacie PDF. i kliknij Dodaj.
8.    Jeśli wszystko dołączyliśmy i wypełniliśmy, to klikamy Podpisz i wyślij (jeśli nie wykonaliśmy wszystkich czynności to w dolnym prawym rogu wyświetla się jedynie funkcja w kolorze zielonym Wyślij)
9.    System sam przekierowuje nas na logowanie do naszego profilu zaufanego, logujemy się i podpisujemy, następnie klikając Potwierdź wysyłamy sprawozdanie.

Potwierdzenie wysłania otrzymamy na podanego maila. Klikając w mailu na podany tam link możemy pobrać Urzędowe potwierdzenie odbioru UPO najlepiej w wersji PDF. Przechowujemy to w dokumentacji związkowej jako potwierdzenie złożenia sprawozdania finansowego.


Przy składaniu sprawozdania finansowego należy zwrócić uwagę na terminy – daty zatwierdzenia sprawozdania i daty przesłania dokumentów (plików) sprawozdania do Krajowej Administracji Skarbowej. Rozpiętość pomiędzy tymi datami nie powinna być większa niż 10 dni.


Wzory dokumentów niezbędne do rozliczenia oraz pisma i instrukcje dostępne są na stronie internetowej Regionu Świętokrzyskiego www.solidamosc.home.pl na pierwszej pozycji w lewym menu pod nazwą Sprawozdanie finansowe za 2019 r.


W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Księgowości Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”:  

Tel: 41 344 77 03              Email: sekret.kielce@solidarnosc.org.pl

 

 


 

 

 INFORMACJE OGÓLNE

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  nazwa organizacji


 1) Sprawozdanie sporządzono za okres od  01-01-2019 do 31-12-2019


 2) Czas działalności jednostki nie jest ograniczony.


3) Zastosowane zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń.


1/ sprawozdanie  finansowe  które obejmuje: bilans,  rachunek zysków i strat  sporządzone zostanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do   ustawy o rachunkowości .  
2 / odstępuje się na podstawie art. 48 ust 3 w/w ustawy od obowiązku sporządzania informacji    dodatkowej przy założeniu ujawnienia informacji wskazanych w załączniku nr 4 do ustawy   o rachunkowości w informacjach uzupełniających do bilansu.
 3/ jednostka rezygnuje ze stosowania zasady ostrożności  przy wycenie poszczególnych 
  składników aktywów i pasywów, jednocześnie wskazuje się, że nie jest konieczne dokonywanie 
  odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów ani tworzenie rezerw na
  zobowiązania, których wysokość lub termin wymagalności nie są znane.

4/ jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
       
5/ jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.    
     

 4) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.


5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.


1) jednostka nie posiada  środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych


 2) należności i zobowiązania wyceniane  są według wartości nominalnej.


 3) środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej i na tę pozycję składają się środki pieniężne na rachunku bankowym  oraz  w kasie .


 Wynik finansowy sporządzany jest metodą porównawczą, poprzez zestawienie przychodów statutowych   i  kosztów.  Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami i kosztami zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym. Różnica dodatnia ponadto może być zaliczana na zwiększenie funduszu statutowego.


    INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU


1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie, – nie dotyczy


2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii, – nie dotyczy


3) o udziałach (akcjach) własnych, – nie dotyczy

                            ……………………………………………………………………
                                                                                                                                 Data i podpisy

 

 

 

 

 

 

Uchwała   z  dn.………..

w  sprawie  sporządzania  sprawozdania  finansowego   z  zastosowaniem  uproszczeń określonych przez  Ustawę o  rachunkowości  dla Jednostek  mikro

        

    …………………………………………………………………………………..

                (nazwa i adres  Organizacji Związkowej )

 

Na podstawie art. 3 ust 1a pkt. 2  ustawy o rachunkowości   z dn.  29 września 1994r  organizacja związkowa jest organizacją mikro  uprawnioną do stosowania uproszczonych  zasad rachunkowości oraz sporządzania skróconego sprawozdania finansowego.


Dlatego  od sprawozdania za 2019r wprowadza się poniższej obowiązujące zasady


1) sprawozdanie  finansowe  który obejmuje:   skrócony bilans  i  skrócony rachunek zysków i strat  sporządzane zostanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do   ustawy o rachunkowości. 


2) odstępuje na podstawie art. 48 ust 3 w/w ustawy się na podstawie art. 48 ust 3 w/w ustawy od obowiązku sporządzania informacji  dodatkowej przy założeniu ujawnienia informacji wskazanych w załączniku nr 4 do ustawy  o rachunkowości w informacjach uzupełniających do bilansu.


 3) jednostka rezygnuje ze stosowania zasady ostrożności  przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów, jednocześnie wskazuje się, że nie jest konieczne dokonywanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów ani tworzenie rezerw na zobowiązania, których wysokość lub termin wymagalności nie są znane.

4) jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.     

                                             
 5) jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.             
              
                                   
                                                                                                                                                            Podpisy

 

 

 

 

 

 


                                                                       ……………………………. dn. …..…………………

UCHWAŁA KZ

 

………………………………………………………………………………………………….zatwierdza Bilans i Rachunek Zysku i Strat za 2019. Postanawia zwiększyć przychody roku 2020 z działalności statutowej zakładowej organizacji związkowej o dodatnią różnicę pomiędzy przychodami a kosztami  osiągniętą w roku 2019   w kwocie   ………….……….…… zł.         
 

 

 


 
 

 


                                                

 

     ……………… dn. ……………………………


UCHWAŁA

………………………………………………………………………………………………………………………….
upoważnia następujące osoby do podpisania sprawozdania finansowego za 2019 rok, które obejmuje:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku,


2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku,


3. Informacja ogólna i uzupełniająca do bilansu,


4. Uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2019r.

Imię i nazwisko wraz z funkcją:

1.    ……………………………………………………………………………………………………………………

2.    ……………………………………………………………………………………………………………………

3.    ……………………………………………………………………………………………………………………

Za komisję :