Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Dokumenty XVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność
Kielce-Cedzyna, 26 czerwca 2012r.
 
Stanowisko nr 1
XVII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
 
Delegaci na XVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" wyrażają zaniepokojenie procesem obniżenia standardów cywilizacyjnych województwa świętokrzyskiego.
 
Przykładem takiego stanu są:
– rosnąca dezorganizacja osobowych przewozów publicznych (likwidacja i upadłość PKS-ów, brak jasności co do przyszłości kolejowych Przewozów Regionalnych sp. z o.o., brak przygotowania do wdrożenia nowych przepisów dotyczących przewozów osobowych, itp.);
– zmniejszenie stopnia organizacji i samodzielności istotnych podmiotów gospodarczych, finansowych i usługowych (np. Poczta Polska SA, PKN Orlen SA, Telekomunikacja  Polska SA, NBP, PKO SA, PZU, PZU „Życie”, Warta, PKP Cargo, PGE, itp.);
–  przygotowanie do ograniczenia sieci jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i praworządność (Policja Państwowa, Sądy powszechne);
– wykluczenie stolicy województwa – Kielc z kategorii metropolii i zaliczenie do grupy „miasta wojewódzkie o znaczeniu krajowym” w rządowej „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”;
– pominięcie bądź ograniczenie inwestycji drogowych i kolejowych (droga S7 i 73 oraz droga kolejowa Nr 8).
 
Walne Zebranie Delegatów stoi na stanowisku, że bierność podmiotów i instytucji centralnych oraz regionalnych spowoduje w konsekwencji zapaść cywilizacyjną regionu ze szkodą dla rozwoju województwa i dla jego mieszkańców. Sygnalizowane zjawiska powodują już obecnie negatywne skutki w postaci wyludnienia i wysokiego bezrobocia.
Tworzenie skutecznego, merytorycznego lobbingu na rzecz rozwoju województwa świętokrzyskiego musi stać się celem zarówno polityków, działaczy gospodarczych i administracji rządowej oraz samorządowej. NSZZ "Solidarność" apeluje o to i zgłasza gotowość działań w tych kwestiach.
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący
XVII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
 
 
 
 
Kielce-Cedzyna, 26 czerwca 2012r.
 
Stanowisko nr 2
XVII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
dotyczące poziomu bezrobocia w województwie świętokrzyskim
 
Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wobec informacji o sytuacji na naszym rynku pracy, uważa, że poziom bezrobocia jest poważnym zagrożeniem dla przyszłości i rozwoju naszego regionu.
Zwracamy uwagę, że stopa bezrobocia  na koniec kwietnia 2012 roku ukształtowała się na poziomie 15,4 %  co stanowi jeden z gorszych wskaźników w kraju. Poważnym problemem jest szczególnie bezrobocie wśród ludzi młodych do 25 roku życia, gdzie stanowią oni blisko 20% ogółu bezrobotnych.
Dramatyczna sytuacja występuje w niektórych powiatach takich jak skarżyskim gdzie stopa bezrobocia wynosi blisko 26% , koneckim ,ostrowieckim, opatowskim i kieleckim gdzie bezrobocia zawiera się w przedziale od 25 do 19%. Jeśli dodamy do tego fakt że aż 80% to jest blisko 70 tysięcy bezrobotnych nie posiada prawa do zasiłku, to obrazuje w sposób szczególny dramat ludzi pozostających bez pracy.
W związku z powyższym domagamy się od władz krajowych i wojewódzkich stanowczych działań ograniczających skalę bezrobocia.
Domagamy się zwiększenia środków na aktywne formy zwalczania bezrobocia, gdyż ich ograniczanie, które praktykuje obecny rząd w obliczu narastającego bezrobocia jest działaniem antyspołecznym i antyrozwojowym. Ponadto ograniczenie środków na Fundusz Pracy jest de facto zaborem części składek, biorąc pod uwagę, iż Fundusz ten jest budowany ze składek właśnie.
Domagamy się od władz rządowych i samorządowych aby w warunkach przetargów stosować dozwoloną klauzulę społeczną, która zobowiązywałaby inwestorów do angażowania osób bezrobotnych.
Domagamy się większej koordynacji kształcenia zawodowego i specjalistycznego z prognozami gospodarczymi i potrzebami rynku pracy.
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący
XVII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
 
 
 
 
Kielce-Cedzyna, 26 czerwca 2012r.
 
Stanowisko nr 3
XVII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
dotyczące prywatyzacji
 
XVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się realizowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa strategii prywatyzacyjnej wobec podległych podmiotów gospodarczych z terenu województwa świętokrzyskiego ukierunkowanej wyłącznie na doraźne pozyskanie środków pieniężnych z przeznaczeniem na poprawę fatalnego stanu finansów publicznych, przy jednoczesnym bagatelizowaniu ujemnych, społecznie niekorzystnych skutków tych decyzji.
Prywatyzacja Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w Kielcach, zakładu o ponad 130-letniej tradycji, pospiesznie i skandalicznie przygotowana, obecnie w upadłości spowodowanej prywatyzacją, jest dowodem patologii i jej negatywnych skutków bezpośrednio dotyczących budżetu państwa, gminy, utraty miejsc pracy i zubożenia mieszkańców. Winna być swego rodzaju „nauczką” dla prywatyzacyjnych decydentów w podejmowaniu kolejnych decyzji.
Niestety, pod prywatyzacyjny młotek trafiły kolejne, znakomicie prosperujące zakłady, takie jak: „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, Uzdrowisko „Busko-Zdrój” S.A. czy kielecka „PREMA” z pominięciem protestów, różnorakich argumentów i analiz z różnych środowisk mających na celu obronę dotychczasowego statusu tych zakładów, ich społecznego i gospodarczego znaczenia zarówno dla przyszłości państwa jak i środowiska lokalnego.
Szczególnie bulwersuje prywatyzacja Uzdrowiska „Busko-Zdrój” S.A., znanego i powszechnie cenionego kurortu zarówno w kraju jak i na świecie, dysponującego znakomitymi walorami leczniczymi, które po prywatyzacji radykalnie ograniczy dostępność szczególnie mniej zamożnych kuracjuszy dla świadczeń leczniczych mniej opłacalnych z punktu widzenia przyszłego właściciela, ograniczy zatrudnienie przy już bardzo wysokim wskaźniku bezrobocia i negatywnie wpłynie na rozwój gminy uzdrowiskowej. Prywatyzując uzdrowisko państwo potwierdza lansowaną od lat taktykę „dezercji” od obowiązku zapewnienia obywatelom kraju pełnej dostępności do świadczeń leczniczych na rzecz wyłącznie pozyskania środków finansowych chwilowo usprawniających finanse publiczne.
Z założenia prywatyzacja powinna w pierwszej kolejności pomagać zakładom pracy będącym w trudnej sytuacji, bez możliwości inwestowania, kredytowania i perspektywicznego rozwoju. Niestety, tak nie jest. Prywatyzacji podlegają wyłącznie zakłady mające znakomitą pozycję rynkową, klarowne efekty ekonomiczne, perspektywy rozwoju i gwarantujące stabilizację zatrudnienia, co nie jest bez znaczenia w sytuacji rosnącego bezrobocia, czego nie można powiedzieć o sprywatyzowanych zakładach, szczególnie z chwilą wygaśnięcia pakietów socjalnych.
Nie do przyjęcia jest realizowana przez Ministerstwo Skarbu Państwa taktyka „prywatyzacyjnej bylejakości” (przykład KKSM S.A. w Kielcach) nie licząca się z negatywnymi konsekwencjami w aspekcie społecznym, gospodarczym i budżetowym.
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący
XVII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
 
 
 
 
Kielce-Cedzyna, 26 czerwca 2012r.
 
Stanowisko nr 4
XVII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
 
XVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" domaga się od parlamentarzystów Rzeczpospolitej podjęcia działań zmierzających do zmian prawnych ograniczających powszechne patologie występujące w zatrudnieniu m.in. nierównego opodatkowania oraz oskładkowania ze względu na rodzaj umowy.
Apelujemy również do władz samorządowych, organizacji pracodawców i państwowej inspekcji pracy o podjęcie wspólnych działań na rzecz utrzymania i tworzenia bezpiecznych miejsc pracy.
 
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący
XVII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"