Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 CIT – złóż w urzędzie skarbowym

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 54 poz. 654 z 2000r.) wszystkie organizacje związkowe posiadające osobowość prawną podlegają obowiązkom wynikającym z tej ustawy, tzn.:

złożenia we właściwym  urzędzie skarbowym zeznania CIT-8, CIT-8/0 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, do 31 marca roku następnego. Organizacje te składają zeznanie CIT-8 za poprzedni rok podatkowy wraz z dołączonym sprawozdaniem finansowym (bilans + rachunek zysków i strat).

Uwaga!

Organizacje związkowe po podjęciu stosownej uchwały rozliczają się jako mikropodmioty na nowych drukach. Dotychczasowe druki Rachunku Zysku i Strat i Bilansu przestają obowiązywać.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1100) o zmianie ustawy o rachunkowości .