Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pracownik delegowany do Norwegii nie stawił się w miejscu pracy. Wiemy, że wrócił do Polski, nikogo o tym nie informując. Pracodawca zwolnił go dyscyplinarnie. Z chwilą dowiedzenia się o zwolnieniu, pracownik wziął zwolnienie chorobowe z datą zwolnienia dyscyplinarnego. Czy pracodawca ma obowiązek cofnąć zwolnienie dyscyplinarne, ponieważ pracownik jest na zwolnieniu chorobowym i wypłacać mu wynagrodzenie chorobowe?

Niezdolność do pracy nie chroni przed zwolnieniem dyscyplinarnym. Zwolnienie zostało skutecznie dokonane z dniem otrzymania przez pracownika oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Może zostać dokonane także w trakcie nieobecności pracownika, w tym nieobecności spowodowanej chorobą.

Zwolnienie dyscyplinarne jest dokonywane na piśmie. Pismo należy przekazać pracownikowi (można dostarczyć osobiście na adres pracownika, pod którym przebywać będzie w trakcie zwolnienia lekarskiego – adres ten zawarty jest na zaświadczeniu lekarskim) lub przesłać za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dzień odbioru przesyłki jest dniem dokonania zwolnienia dyscyplinarnego.

W okresie niezdolności do pracy pracownik chroniony jest przed wypowiedzeniem – zgodnie z art. 41 kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Ochrona ta nie obejmuje zwolnienia bez wypowiedzenia z winy pracownika (jest to odrębny tryb rozwiązania umowy).

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność